ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน มีขั้นตอนอย่างไร ?

รวมทุกขั้นตอนการ “ ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน “ แบบละเอียด

ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

ด้วยความที่โรงงานส่วนใหญ่ ติดตั้งโซล่าเซลล์ในระบบออนกริด ซึ่ง โซล่าเซลล์ออนกริด ต้องมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าด้วย ดังนั้นเพื่อให้ระบบมีการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เราจึงต้องขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์เสมอ

เห็นว่ามีหลายคนสงสัยเรื่องการ “ ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน ” ว่ามีขั้นตอนอย่างไร? มีเอกสารอะไรบ้าง? ซึ่งต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เป็นระดับโรงงานยิ่งมีขั้นตอนการขออนุญาตที่ละเอียดกว่าโซล่าเซลล์บ้านอย่างแน่นอน วันนี้ EGP จะพามาเจาะลึกเกี่ยวกับการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

Energy Green Plus เรา รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน โดยดำเนินการ ” ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ ” ให้ครบ จบทุกขั้นตอน ฟรี !

ขั้นตอนที่ 1

ยื่นเอกสารขออนุญาตสำหรับก่อสร้าง

ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

ต้องยื่นเอกสารขออนุญาตให้แก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลและ อบต. เพื่อทำการดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้เพื่อการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด โดยเอกสารที่ต้องยื่นมีดังนี้

– แบบคำขอ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

– แบบแปลนแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ และรายละเอียดของการติดตั้งโซล่าเซลล์

– รายการคำนวณโครงสร้าง แบบฟอร์มสำหรับการสำรวจอาคาร เอกสารรับรองของวิศวกรโยธาผู้ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งโซล่าเซลล์

หลังจากที่ทางหน่วยงานราชการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแล้ว ผู้ขออนุญาตจะได้รับใบ อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร) ที่จะใช้เป็นหลักฐานว่าโครงการโซล่าเซลล์นี้ ปลอดภัย ซึ่งถ้าผ่านแล้วก็สามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้เลย

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนกับ กกพ.

ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

ขั้นตอนนี้เป็นการแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต โดยผู้ดำเนินการจะต้องแจ้งเรื่องกับ กกพ. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน หรือจะไปแจ้งที่สำนักงาน กกพ. ก็ได้เช่นกัน โดยเอกสารที่ต้องยื่นมีดังนี้

– ภาพถ่ายแสดงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์

– สำเนาหลักฐานการยื่นแจ้งจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

– แบบ Single Line Diagram ทางการไฟฟ้า พร้อมวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรอง

– แบบแปลนแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ และรายละเอียดของการติดตั้งโซล่าเซลล์

– รายการคำนวณโครงสร้างการติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบฟอร์มการสำรวจอาคาร พร้อมวิศวกรโยธาลงนามรับรอง

ขั้นตอนที่ 3

แจ้งเรื่องไปยังการไฟฟ้า (กฟน.MEA หรือ กฟภ.PEA ตามพื้นที่) ตรวจสอบระบบ

ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

แจ้งการไฟฟ้า (กฟน.MEA หรือ กฟภ.PEA ตามพื้นที่) ให้เข้ามาตรวจสอบและทดสอบระบบโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง พร้อมชำระค่าบริการ โดยผู้แจ้งเรื่องต้องเตรียมเอกสารดังนี้

– แบบคำขอ ข.1

– เอกสารแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา

– แบบแปลนแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ และรายละเอียดของการติดตั้งโซล่าเซลล์

– รายการคำนวณโครงสร้างการติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบฟอร์มการสำรวจอาคาร พร้อมวิศวกรโยธาลงนามรับรอง

หลังจากที่การไฟฟ้าตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์รียบร้อยแล้ว เราสามารถนำหลักฐานจากการตรวจสอบและทดสอบระบบจากการไฟฟ้า รวมถึงหลักฐานการชำระเงิน ไปยื่นต่อ กกพ. เพื่อรับหนังสือแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ 4

ยื่นหนังสือต่อการไฟฟ้า

ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการยื่นต่อการไฟฟ้า (กฟน.MEA หรือ กฟภ.PEA ตามพื้นที่) โดยเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบตามข้อกำหนดของหน่วยงานทุกอย่างแล้ว ก็สามารถเปิดระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการใช้งานในโรงงานได้เลย