พร้อมดูแลสิทธิ BOI โซล่าเซลล์

ทางเลือกแห่งการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับทางเลือกในการลงทุน กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
(BOI โซล่าเซลล์) จากทางภาครัฐด้วย“มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดภาษีการลงทุนในระบบ
โซล่าเซลล์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ต่างต้องใช้พลังงานเพื่อการผลิตและการดำเนินงาน และพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการในยุคนี้หันมาลงทุน เนื่องจากโซล่าเซลล์สามารถลดต้นทุนภายในองค์กรและเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้และเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมจากทางภาครัฐด้วย “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand)

BOI สามารถช่วยผู้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อย่างไร?

มาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI สำหรับผู้ลงทุนกับ บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ติดตั้ง อาทิ การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น

BOI สำหรับการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงาน

BOI โซล่าเซลล์

กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในองค์กร (เฉพาะ 8 ประเภทอุตสาหกรรม) สามารถขอรับสิทธิประโยชน์อย่างการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจำนวนเงินที่สามารถลดภาษีนั้นจะคำนวณจาก 50% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง) และสามารถลดภาษีอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ในอัตรา 7%

ประเภทอุตสาหกรรมใด สามารถขอรับสิทธิ BOI โซล่าเซลล์ได้ ?

อุตสาหกรรมที่สามารถขอ BOI สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องเข้าข่ายอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมีด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

2. แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

3. อุตสาหกรรมเบา เช่น กิจการผลิตสิ่งทอ

4. ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

6. เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค

8. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การขอ BOI เพื่อการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ทำได้อย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วต้องการขอรับ BOI สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยตรงได้ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มขอรับการส่งเสริม (กกท.01) หรือจะติดต่อช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.boi.go.th ซึ่งจะมีให้เรากรอกแบบฟอร์มข้อมูลขององค์กร จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ BOI ก็จะติดต่อกลับมาเพื่อตรวจสอบโดยขอคำชี้แจงโครงการว่าธุรกิจดั้งเดิมของเราดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร ? แล้วมีกำลังการติดตั้งโซล่าเซลล์เท่าไหร่ ? เข้าเกณฑ์ที่ (BOI) รับรองหรือไม่ ? แล้วจะขอสิทธิประโยชน์อะไร ?

BOI โซล่าเซลล์

ระยะเวลาในการทำเรื่องขอ BOI ?

ระยะเวลาในการทำเรื่องขอสิทธิ BOI จะใช้เวลาประมาณ 60 -120 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นขอสิทธิ ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินงานจะระบุได้ดังนี้

โดยผู้ประกอบการต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

 • แบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริม (กกท.01)
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • หนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองไม่ได้ไปยื่นเอง)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 • งบการเงินของบริษัท
 • แผนการติดตั้งโซล่าเซลล์

เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นคำขอ ต้องดำเนินการเข้าชี้แจงโครงการกับเจ้าหน้าที่ โดยการติดต่อ เพื่อทำการนัดหมายกับสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หลังจากยื่นคำขอไม่เกิน 10 วันทำการ

พิจารณาคำขอโดยคณะกรรมการฯ จะใช้เวลาตามขนาดการลงทุน ดังนี้

 • หากลงทุนน้อยกว่า 200,000,000 บาท ใช้เวลาในการพิจารณา 40 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
 • หากลงทุนตั้งแต่ 200 ล้าน – 2,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการพิจารณา 60 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
 • หากลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการพิจารณา 90 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
  – แจ้งผลการอนุมัติิ ภายใน 7 วันทำการ
  – ออกบัตรส่งเสริม ภายใน 10 วันทำการ

ENERGY GREEN PLUS+

เสนอทางออกในการลงทุน เพื่อการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยจะดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกเว้นภาษีนิติบุคคลภายในองค์กร ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

แบบฟอร์ม หน้า BOI ภาษาไทย
Logo energy green plus white

Energy Green Plus

เราเชื่อว่า ทุกองค์กร ต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปพร้อมกัน

บริการของเรา

รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน
BOI โซล่าเซลล์
ปรึกษาการลงทุน
การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์
ติดต่อเรา

Energy Green Plus Co.,Ltd. 455/37-38 Rama 6 Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel : 087-439-5555

Tel : 02-219-2697

Tel : 02-613-8312

Line : @energygreenplus

Social media